ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
ఎక్కడ లేకుండా
అవిరతమైన శుద్ధి
ללא יוצא מן הכלל
הטהרה המוחלטת
ఒప్పందపు
ఒప్పంద సంవిధానం
חוזי
הסכם חוזי
కొవ్వు
కొవ్వుగా ఉన్న వ్యక్తి
שמן
האדם השמין