0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [piecdesmit četri]

60

[หกสิบ]

60

[หกสิบ]

60

[หกสิบ]

50

[ห้าสิบ]

50

[ห้าสิบ]

50

[ห้าสิบ]

54

[ห้าสิบสี่]

54

[ห้าสิบสี่]

54

[ห้าสิบสี่]

7

[เจ็ด]

7

[เจ็ด]

7

[เจ็ด]

-
60
[sešdesmit]
[หกสิบ]
-
50
[piecdesmit]
[ห้าสิบ]
-
54
[piecdesmit četri]
[ห้าสิบสี่]
-
7
[septiņi]
[เจ็ด]