ਨੰਬਰ

0

0

ਰੀਡਿੰਗ ਟੈਸਟ

ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: [eighty-five]

66

[ਛਿਆਹਠ]

99

[ਨੜਿਨਵੇਂ]

8

[ਅੱਠ]

85

[ਪਚਾਸੀ]