விளையாட்டுகள் Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

உச்சரிப்பைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

புதிய மொழியில் உங்கள் சொற்களஞ்சியத்தை வலுப்படுத்தும் போது உங்கள் நினைவாற்றலைப் பயிற்றுவிக்க எங்கள் ’மெமோ கேமை’முயற்சிக்கவும். ஒரு கார்டைப் புரட்ட, அதன் மீது கிளிக் செய்து, முடிந்தவரை சில முயற்சிகளில் மற்ற கார்டுகளிலிருந்து அதனுடன் பொருந்தக்கூடிய ஜோடியைக் கண்டறிய முயற்சிக்கவும்.

0

0

Memo Game

பழைய நகரம்
பழைய நகரம்
 
கூரை ஓடுகள்
கூரை ஓடுகள்
 
kafee
kafee
 
சிற்றுண்டி விடுதி
சிற்றுண்டி விடுதி
 
வாட்டிய ரொட்டி
வாட்டிய ரொட்டி
 
seun
seun
 
மகன்
மகன்
 
சுற்றுலா பயணி
சுற்றுலா பயணி
 
toeris
toeris
 
dakteëls
dakteëls
 
அளவு நாடா
அளவு நாடா
 
பணியாள்
பணியாள்
 
புகை பிடித்தல் தடை
புகை பிடித்தல் தடை
 
roosterbrood
roosterbrood
 
ou stad
ou stad
 
kelner
kelner
 
rookverbod
rookverbod
 
maatband
maatband
 
50l-card-blank
பழைய நகரம் பழைய நகரம்
50l-card-blank
கூரை ஓடுகள் கூரை ஓடுகள்
50l-card-blank
kafee kafee
50l-card-blank
சிற்றுண்டி விடுதி சிற்றுண்டி விடுதி
50l-card-blank
வாட்டிய ரொட்டி வாட்டிய ரொட்டி
50l-card-blank
seun seun
50l-card-blank
மகன் மகன்
50l-card-blank
சுற்றுலா பயணி சுற்றுலா பயணி
50l-card-blank
toeris toeris
50l-card-blank
dakteëls dakteëls
50l-card-blank
அளவு நாடா அளவு நாடா
50l-card-blank
பணியாள் பணியாள்
50l-card-blank
புகை பிடித்தல் தடை புகை பிடித்தல் தடை
50l-card-blank
roosterbrood roosterbrood
50l-card-blank
ou stad ou stad
50l-card-blank
kelner kelner
50l-card-blank
rookverbod rookverbod
50l-card-blank
maatband maatband