விளையாட்டுகள் Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

உச்சரிப்பைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

புதிய மொழியில் உங்கள் சொற்களஞ்சியத்தை வலுப்படுத்தும் போது உங்கள் நினைவாற்றலைப் பயிற்றுவிக்க எங்கள் ’மெமோ கேமை’முயற்சிக்கவும். ஒரு கார்டைப் புரட்ட, அதன் மீது கிளிக் செய்து, முடிந்தவரை சில முயற்சிகளில் மற்ற கார்டுகளிலிருந்து அதனுடன் பொருந்தக்கூடிய ஜோடியைக் கண்டறிய முயற்சிக்கவும்.

0

0

Memo Game

சாண்ட்விச்
சாண்ட்விச்
 
பான்சி
பான்சி
 
காளான்
காளான்
 
இறங்குதல்
இறங்குதல்
 
la penseo
la penseo
 
la dokumentdetruilo
la dokumentdetruilo
 
காய்கறிகள்
காய்கறிகள்
 
la alteriĝo
la alteriĝo
 
la najbaro
la najbaro
 
la modo
la modo
 
la sandviĉo
la sandviĉo
 
யானை
யானை
 
la elefanto
la elefanto
 
la fungo
la fungo
 
புதுப்பாணி
புதுப்பாணி
 
துருவுகருவி
துருவுகருவி
 
la legomoj
la legomoj
 
அண்டை வீட்டுக்காரர்
அண்டை வீட்டுக்காரர்
 
50l-card-blank
சாண்ட்விச் சாண்ட்விச்
50l-card-blank
பான்சி பான்சி
50l-card-blank
காளான் காளான்
50l-card-blank
இறங்குதல் இறங்குதல்
50l-card-blank
la penseo la penseo
50l-card-blank
la dokumentdetruilo la dokumentdetruilo
50l-card-blank
காய்கறிகள் காய்கறிகள்
50l-card-blank
la alteriĝo la alteriĝo
50l-card-blank
la najbaro la najbaro
50l-card-blank
la modo la modo
50l-card-blank
la sandviĉo la sandviĉo
50l-card-blank
யானை யானை
50l-card-blank
la elefanto la elefanto
50l-card-blank
la fungo la fungo
50l-card-blank
புதுப்பாணி புதுப்பாணி
50l-card-blank
துருவுகருவி துருவுகருவி
50l-card-blank
la legomoj la legomoj
50l-card-blank
அண்டை வீட்டுக்காரர் அண்டை வீட்டுக்காரர்