ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ఉచ్చారణ నేర్చుకోండి

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

బహుమతి
బహుమతి
 
ο επιβάτης
ο επιβάτης
 
ఊహాగానము
ఊహాగానము
 
το δώρο
το δώρο
 
το νεκροταφείο
το νεκροταφείο
 
η διάθεση
η διάθεση
 
η οθόνη
η οθόνη
 
η φαντασία
η φαντασία
 
రైనో
రైనో
 
το διαμέρισμα
το διαμέρισμα
 
ο ρινόκερος
ο ρινόκερος
 
ప్రయాణీకుడు
ప్రయాణీకుడు
 
చూపు
చూపు
 
το βλέμμα
το βλέμμα
 
అపార్ట్ మెంట్
అపార్ట్ మెంట్
 
మానిటర్
మానిటర్
 
మానసిక స్థితి
మానసిక స్థితి
 
స్మశాన వాటిక
స్మశాన వాటిక
 
50l-card-blank
బహుమతి బహుమతి
50l-card-blank
ο επιβάτης ο επιβάτης
50l-card-blank
ఊహాగానము ఊహాగానము
50l-card-blank
το δώρο το δώρο
50l-card-blank
το νεκροταφείο το νεκροταφείο
50l-card-blank
η διάθεση η διάθεση
50l-card-blank
η οθόνη η οθόνη
50l-card-blank
η φαντασία η φαντασία
50l-card-blank
రైనో రైనో
50l-card-blank
το διαμέρισμα το διαμέρισμα
50l-card-blank
ο ρινόκερος ο ρινόκερος
50l-card-blank
ప్రయాణీకుడు ప్రయాణీకుడు
50l-card-blank
చూపు చూపు
50l-card-blank
το βλέμμα το βλέμμα
50l-card-blank
అపార్ట్ మెంట్ అపార్ట్ మెంట్
50l-card-blank
మానిటర్ మానిటర్
50l-card-blank
మానసిక స్థితి మానసిక స్థితి
50l-card-blank
స్మశాన వాటిక స్మశాన వాటిక