ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ఉచ్చారణ నేర్చుకోండి

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

కటాంజనము
కటాంజనము
 
గరుడపక్షి
గరుడపక్షి
 
చరిత్ర
చరిత్ర
 
வரலாறு
வரலாறு
 
குடும்பம்
குடும்பம்
 
கழுகு
கழுகு
 
மத்து
மத்து
 
సాహిత్యము
సాహిత్యము
 
புதிர்
புதிர்
 
విశ్రాంతి గది
విశ్రాంతి గది
 
குவளை
குவளை
 
కుటుంబము
కుటుంబము
 
கழிவறை
கழிவறை
 
త్రిప్పు కుంచె
త్రిప్పు కుంచె
 
చిక్కుముడి
చిక్కుముడి
 
క్యాను
క్యాను
 
இலக்கியம்
இலக்கியம்
 
கிரில்
கிரில்
 
50l-card-blank
కటాంజనము కటాంజనము
50l-card-blank
గరుడపక్షి గరుడపక్షి
50l-card-blank
చరిత్ర చరిత్ర
50l-card-blank
வரலாறு வரலாறு
50l-card-blank
குடும்பம் குடும்பம்
50l-card-blank
கழுகு கழுகு
50l-card-blank
மத்து மத்து
50l-card-blank
సాహిత్యము సాహిత్యము
50l-card-blank
புதிர் புதிர்
50l-card-blank
విశ్రాంతి గది విశ్రాంతి గది
50l-card-blank
குவளை குவளை
50l-card-blank
కుటుంబము కుటుంబము
50l-card-blank
கழிவறை கழிவறை
50l-card-blank
త్రిప్పు కుంచె త్రిప్పు కుంచె
50l-card-blank
చిక్కుముడి చిక్కుముడి
50l-card-blank
క్యాను క్యాను
50l-card-blank
இலக்கியம் இலக்கியம்
50l-card-blank
கிரில் கிரில்