50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


06/29/2022
37
0
0:00 sec
Yes
Test 37      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.在 复 活 节ทาง  
2.我 也 不 /ดิฉันก็ไม่เหมือนกัน 
3.请 重 复 。กรุณา อีกครั้งด้วยครับ/ค่ะ 
4.没 有 兴 致  
5.在 楼 梯 上บน  
6.我有一件毛衣。 /ดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์ 
7.开 灯เปิด  
8.您的菜要加米饭吗?คุณต้องการทาน ข้าวสวยใช่ไหม 
9.不 是 吗 ?ไม่จริง  
10.这 使 我 很 心 痛ผม/ เจ็บ 
11.在 十 四 天 内ใน  
12.请 求 宽 恕  
13.我后背总疼。 /ดิฉันปวดหลังเป็นประจำ 
14.请 慢 慢 说 。กรุณาพูด ด้วยครับ/ค่ะ 
15.下 午 五 点