ಖರೀದಿ     
Nakupování

-

pekárna

ಬೇಕರಿ

-

čárový kód

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

knihkupectví

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

kavárna

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

drogerie

ಔಷಧಾಗಾರ

-

čistírna

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

květinářství

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

dárek

ಉಡುಗೊರೆ

-

trh

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

tržnice

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

novinový stánek

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

lékárna

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

pošta

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

obchod s keramikou

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

výprodej

ಮಾರಾಟ

-

obchod

ಅಂಗಡಿ

-

nákup

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

nákupní taška

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

nákupní košík

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

nákupní vozík

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

cesta na nákup

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
pekárna
ಬೇಕರಿ

-
čárový kód
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
knihkupectví
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
kavárna
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
drogerie
ಔಷಧಾಗಾರ

-
čistírna
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
květinářství
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
dárek
ಉಡುಗೊರೆ

-
trh
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
tržnice
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
novinový stánek
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
lékárna
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
pošta
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
obchod s keramikou
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
výprodej
ಮಾರಾಟ

-
obchod
ಅಂಗಡಿ

-
nákup
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
nákupní taška
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
nákupní košík
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
nákupní vozík
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
cesta na nákup
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ