ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಲು ಕಲಿಯಿರಿ. 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ನೀವು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಕಲಿಯಲು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅವರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಶಬ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಧ್ವನಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
á - /a/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
dlouhé á - /aː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
bé - /b/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
cé - /ts/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
čé - /tʃ/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
dé - /d/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
ďé - /ɟ/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
é - /ɛ/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
dlouhé é - /ɛː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
ije, - /ɛ/, /jɛ/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
ef - /f/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
gé - /ɡ/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
há - /ɦ/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
chá - /x/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
í, měkké í - /ɪ/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
dlouhé í, - /iː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
jé - /j/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
ká - /k/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
el - /l/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
em - /m/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
en - /n/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
eň - /ɲ/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
ó - /o/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
dlouhé ó - /oː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
pé - /p/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
kvé - /kv/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
er - /r/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
es - /s/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
eš - /ʃ/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
té - /t/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
ťé - /c/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
ú - /u/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
dlouhé ú, - /uː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
ů s kroužkem - /uː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
vé - /v/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
dvojité vé - /v/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
iks - /ks/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
ypsilon, - /ɪ/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
dlouhé ypsilon, - /iː/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
zet - /z/
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
žet - /ʒ/