ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ     
Technologie

-

la pompe à air

ಗಾಳಿ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-

la photo aérienne

ಆಕಾಶದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ

-

le roulement à billes

ಉಕ್ಕಿನ ಗೋಲಿಗಳು

-

la batterie

ವಿದ್ಯತ್ಕೋಶ

-

la chaîne de bicyclette

ಸೈಕಲ್ ಸರಪಳಿ

-

le câble

ಹೊರಜಿ

-

l'enrouleur de câble

ಹೊರಜಿ ರಾಟೆ

-

l'appareil photo

ಕ್ಯಾಮರ

-

la cassette

ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ

-

le chargeur

ಚಾರ್ಜರ್

-

le cockpit

ಕಾಕ್ ಪಿಟ್

-

la roue dentée

ಚಾಲಕದಂತ

-

le cadenas à combinaison

ಸಂಯೋಜನಾ ಬೀಗ

-

l'ordinateur

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

la grue

ಎತ್ತು ಯಂತ್ರ

-

le bureau

ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

la plate-forme de forage

ಬೈರಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ

-

le lecteur

ಡ್ರೈವ್

-

le dvd

ಡಿ ವಿ ಡಿ

-

le moteur électrique

ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಕ ಯಂತ್ರ

-

l'énergie

ಶಕ್ತಿ

-

l'excavatrice

ತೋಡುಯಂತ್ರ

-

le télécopieur

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ

-

la caméra

ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮರ

-

la disquette

ಫ್ಲಾಪಿ ಬಿಲ್ಲೆ

-

les lunettes de protection

ರಕ್ಷಕ ಕನ್ನಡಕ

-

le disque dur

ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲೆ

-

la manette

ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್

-

la touche

ಕೀಲಿ

-

l'atterrissage

ದಡ ಸೇರುವುದು

-

l'ordinateur portable

ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

la tondeuse à gazon

ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-

l'objectif

ಲೆನ್ಸು

-

la machine

ಯಂತ್ರ

-

l'hélice marine

ಹಡಗಿನ ಚಾಲಕದಂಡ

-

la mine

ಗಣಿ

-

la prise multiple

ಬಹ್ವಂಶಕುಳಿ

-

l'imprimante

ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ

-

le programme

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

-

l'hélice

ಚಾಲಕದಂಡ

-

la pompe

ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-

le tourne-disque

ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್

-

la télécommande

ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

-

le robot

ರೊಬೊಟ್

-

l'antenne satellite

ಉಪಗ್ರಹದ ವಾರ್ತಗ್ರಾಹಕ/ಪ್ರಸಾರಕ ತಂತಿ

-

la machine à coudre

ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-

la diapositive

ಚಲನಚಿತ್ರದ ಸ್ಲೈಡ್

-

la technologie solaire

ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-

la navette spatiale

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ

-

le rouleau compresseur

ಆವಿಯುರುಳೆ ಯಂತ್ರ

-

la suspension

ಜೋಲು

-

l'interrupteur

ಒತ್ತುಗು೦ಡಿ

-

le mètre ruban

ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ

-

la technologie

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-

le téléphone

ಟೆಲಿಫೋನ್

-

le téléobjectif

ದೂರದರ್ಶಕ ಲೆನ್ಸು

-

le télescope

ದೂರದರ್ಶಕ

-

la clé USB

ಯು ಸ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಷ್ ಡ್ರೈವ್

-

la soupape

ಕವಾಟ

-

la caméra vidéo

ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮರ

-

la tension

ವಿದ್ಯುದ್ಬಲ

-

la roue à eau

ನೀರು ರಾಟೆ

-

l'éolienne

ವಾಯುಚಕ್ರ

-

le moulin à vent

ಬೀಸು ಯಂತ್ರ

-
la pompe à air
ಗಾಳಿ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-
la photo aérienne
ಆಕಾಶದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ

-
le roulement à billes
ಉಕ್ಕಿನ ಗೋಲಿಗಳು

-
la batterie
ವಿದ್ಯತ್ಕೋಶ

-
la chaîne de bicyclette
ಸೈಕಲ್ ಸರಪಳಿ

-
le câble
ಹೊರಜಿ

-
l'enrouleur de câble
ಹೊರಜಿ ರಾಟೆ

-
l'appareil photo
ಕ್ಯಾಮರ

-
la cassette
ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ

-
le chargeur
ಚಾರ್ಜರ್

-
le cockpit
ಕಾಕ್ ಪಿಟ್

-
la roue dentée
ಚಾಲಕದಂತ

-
le cadenas à combinaison
ಸಂಯೋಜನಾ ಬೀಗ

-
l'ordinateur
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
la grue
ಎತ್ತು ಯಂತ್ರ

-
le bureau
ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
la plate-forme de forage
ಬೈರಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ

-
le lecteur
ಡ್ರೈವ್

-
le dvd
ಡಿ ವಿ ಡಿ

-
le moteur électrique
ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಕ ಯಂತ್ರ

-
l'énergie
ಶಕ್ತಿ

-
l'excavatrice
ತೋಡುಯಂತ್ರ

-
le télécopieur
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ

-
la caméra
ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮರ

-
la disquette
ಫ್ಲಾಪಿ ಬಿಲ್ಲೆ

-
les lunettes de protection
ರಕ್ಷಕ ಕನ್ನಡಕ

-
le disque dur
ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲೆ

-
la manette
ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್

-
la touche
ಕೀಲಿ

-
l'atterrissage
ದಡ ಸೇರುವುದು

-
l'ordinateur portable
ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
la tondeuse à gazon
ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-
l'objectif
ಲೆನ್ಸು

-
la machine
ಯಂತ್ರ

-
l'hélice marine
ಹಡಗಿನ ಚಾಲಕದಂಡ

-
la mine
ಗಣಿ

-
la prise multiple
ಬಹ್ವಂಶಕುಳಿ

-
l'imprimante
ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ

-
le programme
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

-
l'hélice
ಚಾಲಕದಂಡ

-
la pompe
ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-
le tourne-disque
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್

-
la télécommande
ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

-
le robot
ರೊಬೊಟ್

-
l'antenne satellite
ಉಪಗ್ರಹದ ವಾರ್ತಗ್ರಾಹಕ/ಪ್ರಸಾರಕ ತಂತಿ

-
la machine à coudre
ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-
la diapositive
ಚಲನಚಿತ್ರದ ಸ್ಲೈಡ್

-
la technologie solaire
ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-
la navette spatiale
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ

-
le rouleau compresseur
ಆವಿಯುರುಳೆ ಯಂತ್ರ

-
la suspension
ಜೋಲು

-
l'interrupteur
ಒತ್ತುಗು೦ಡಿ

-
le mètre ruban
ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ

-
la technologie
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-
le téléphone
ಟೆಲಿಫೋನ್

-
le téléobjectif
ದೂರದರ್ಶಕ ಲೆನ್ಸು

-
le télescope
ದೂರದರ್ಶಕ

-
la clé USB
ಯು ಸ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಷ್ ಡ್ರೈವ್

-
la soupape
ಕವಾಟ

-
la caméra vidéo
ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮರ

-
la tension
ವಿದ್ಯುದ್ಬಲ

-
la roue à eau
ನೀರು ರಾಟೆ

-
l'éolienne
ವಾಯುಚಕ್ರ

-
le moulin à vent
ಬೀಸು ಯಂತ್ರ