ಮತ / ಧರ್ಮ     
Religion

-

la fête de Pâques +

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

l'œuf de Pâques +

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

l'ange +

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

la cloche +

ಗಂಟೆ

-

la bible +

ಬೈಬಲ್

-

l'évêque +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

la bénédiction +

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

le bouddhisme +

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

le christianisme +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

le cadeau de Noël +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

l'arbre de Noël +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

l'église +

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

le cercueil +

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

la création +

ಸೃಷ್ಟಿ

-

le crucifix +

ಶಿಲುಬೆ

-

le diable +

ದೆವ್ವ

-

le dieu +

ದೇವರು

-

l'hindouisme +

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

l'islam +

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

le judaïsme +

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

la méditation +

ಧ್ಯಾನ

-

la momie +

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

le musulman +

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

le pape +

ಪೋಪ್

-

la prière +

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

le prêtre +

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

la religion +

ಮತ

-

l'office religieux / la messe +

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

la synagogue +

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

le temple +

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

le tombeau +

ಸಮಾಧಿ

-
la fête de Pâques
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
l'œuf de Pâques
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
l'ange
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
la cloche
ಗಂಟೆ

-
la bible
ಬೈಬಲ್

-
l'évêque
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
la bénédiction
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
le bouddhisme
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
le christianisme
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
le cadeau de Noël
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
l'arbre de Noël
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
l'église
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
le cercueil
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
la création
ಸೃಷ್ಟಿ

-
le crucifix
ಶಿಲುಬೆ

-
le diable
ದೆವ್ವ

-
le dieu
ದೇವರು

-
l'hindouisme
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
l'islam
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
le judaïsme
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
la méditation
ಧ್ಯಾನ

-
la momie
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
le musulman
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
le pape
ಪೋಪ್

-
la prière
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
le prêtre
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
la religion
ಮತ

-
l'office religieux / la messe
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
la synagogue
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
le temple
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
le tombeau
ಸಮಾಧಿ