ಮತ / ಧರ್ಮ     
Agama

-

paskah +

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

telur paskah +

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

malaikat +

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

bel +

ಗಂಟೆ

-

alkitab +

ಬೈಬಲ್

-

uskup +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

berkat +

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

budhisme +

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

kekristenan +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

hadiah natal +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

pohon natal +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

gereja +

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

peti mati +

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

penciptaan +

ಸೃಷ್ಟಿ

-

patung salib yesus +

ಶಿಲುಬೆ

-

iblis +

ದೆವ್ವ

-

dewa +

ದೇವರು

-

hinduisme +

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

islam +

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

yudaisme +

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

meditasi +

ಧ್ಯಾನ

-

mumi +

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

muslim +

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

paus +

ಪೋಪ್

-

shalat +

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

pendeta +

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

agama +

ಮತ

-

pelayanan +

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

sinagoga +

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

candi +

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

makam +

ಸಮಾಧಿ

-
paskah
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
telur paskah
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
malaikat
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
bel
ಗಂಟೆ

-
alkitab
ಬೈಬಲ್

-
uskup
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
berkat
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
budhisme
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
kekristenan
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
hadiah natal
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
pohon natal
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
gereja
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
peti mati
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
penciptaan
ಸೃಷ್ಟಿ

-
patung salib yesus
ಶಿಲುಬೆ

-
iblis
ದೆವ್ವ

-
dewa
ದೇವರು

-
hinduisme
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
islam
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
yudaisme
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
meditasi
ಧ್ಯಾನ

-
mumi
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
muslim
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
paus
ಪೋಪ್

-
shalat
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
pendeta
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
agama
ಮತ

-
pelayanan
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
sinagoga
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
candi
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
makam
ಸಮಾಧಿ