ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
Hejje hejjege
piramiḍ hejje hejjege nirmāṇavāyitu.
langkah demi langkah
Piramida dibangun langkah demi langkah.
Saradādāgi
avaru saradādāgi nintiddāre.
berderet
Mereka berdiri berderet.
Endigū
nīvu būṭs hākikoṇḍu malagabēḍi!
tidak pernah
Tidak pernah tidur dengan sepatu!