ಕಲೆ     
Kunst

-

het applaus +

ಚಪ್ಪಾಳೆ

-

de kunst +

ಕಲೆ

-

de vooroverbuiging +

ಬಾಗು

-

de borstel +

ಕುಂಚ

-

het kleurboek +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-

de danser +

ನರ್ತಕಿ

-

de tekening +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-

de galerij +

ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-

het glazen raam +

ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-

de graffiti +

ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-

het ambacht +

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-

het mozaïek +

ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-

de muurschildering +

ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-

het museum +

ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-

de uitvoering +

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

het beeld +

ಚಿತ್ರ

-

het gedicht +

ಕವನ

-

de sculptuur +

ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-

het lied +

ಹಾಡು

-

het standbeeld +

ವಿಗ್ರಹ

-

het waterkleur +

ಜಲವರ್ಣ

-
het applaus
ಚಪ್ಪಾಳೆ

-
de kunst
ಕಲೆ

-
de vooroverbuiging
ಬಾಗು

-
de borstel
ಕುಂಚ

-
het kleurboek
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-
de danser
ನರ್ತಕಿ

-
de tekening
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-
de galerij
ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-
het glazen raam
ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-
de graffiti
ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-
het ambacht
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-
het mozaïek
ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-
de muurschildering
ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-
het museum
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-
de uitvoering
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
het beeld
ಚಿತ್ರ

-
het gedicht
ಕವನ

-
de sculptuur
ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-
het lied
ಹಾಡು

-
het standbeeld
ವಿಗ್ರಹ

-
het waterkleur
ಜಲವರ್ಣ