ಖರೀದಿ     
购物

-

面包店
miànbāo diàn
+

ಬೇಕರಿ

-

条形码
tiáoxíngmǎ
+

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

书店
shūdiàn
+

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

咖啡馆
kā fēi guǎn
+

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

卫生用品商店
wèishēng yòngpǐn shāngdiàn
+

ಔಷಧಾಗಾರ

-

干洗店
gānxǐ diàn
+

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

花店
huā diàn
+

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

礼物
lǐwù
+

ಉಡುಗೊರೆ

-

市场
shìchǎng
+

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

商场
shāngchǎng
+

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

书报亭
shū bàotíng
+

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

药店
yàodiàn
+

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

邮局
yóujú
+

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

陶器
táoqì
+

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

出售
chūshòu
+

ಮಾರಾಟ

-


diàn
+

ಅಂಗಡಿ

-

购物
gòuwù
+

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

购物袋
gòuwù dài
+

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

购物篮
gòuwù lán
+

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

购物车
gòuwù chē
+

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

逛街购物
guàngjiē gòuwù
+

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
面包店
miànbāo diàn
ಬೇಕರಿ

-
条形码
tiáoxíngmǎ
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
书店
shūdiàn
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
咖啡馆
kā fēi guǎn
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
卫生用品商店
wèishēng yòngpǐn shāngdiàn
ಔಷಧಾಗಾರ

-
干洗店
gānxǐ diàn
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
花店
huā diàn
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
礼物
lǐwù
ಉಡುಗೊರೆ

-
市场
shìchǎng
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
商场
shāngchǎng
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
书报亭
shū bàotíng
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
药店
yàodiàn
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
邮局
yóujú
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
陶器
táoqì
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
出售
chūshòu
ಮಾರಾಟ

-

diàn
ಅಂಗಡಿ

-
购物
gòuwù
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
购物袋
gòuwù dài
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
购物篮
gòuwù lán
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
购物车
gòuwù chē
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
逛街购物
guàngjiē gòuwù
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ