ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
小动物

-

蚂蚁
mǎyǐ
+

ಇರುವೆ

-

甲虫
jiǎchóng
+

ಜೀರುಂಡೆ

-


niǎo
+

ಪಕ್ಷಿ

-

鸟笼
niǎo lóng
+

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

禽舍
qín shě
+

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

大黄蜂
dà huángfēng
+

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

蝴蝶
húdié
+

ಚಿಟ್ಟೆ

-

毛毛虫
máomao chóng
+

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

蜈蚣
wúgōng
+

ಜರಿ

-


xiè
+

ಏಡಿ

-

苍蝇
cāngyíng
+

ನೊಣ

-

青蛙
qīngwā
+

ಕಪ್ಪೆ

-

金鱼
jīnyú
+

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

蚱蜢
zhàměng
+

ಮಿಡಿತೆ

-

豚鼠
túnshǔ
+

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

仓鼠
cāngshǔ
+

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

刺猬
cìwèi
+

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

蜂鸟
fēngniǎo
+

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

鬣蜥
liè xī
+

ಉಡ

-

昆虫
kūnchóng
+

ಕೀಟ

-

水母
shuǐmǔ
+

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

小猫
xiǎo māo
+

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

瓢虫
piáo chóng
+

ಲೇಡಿಬಗ್

-

蜥蜴
xīyì
+

ಹಲ್ಲಿ

-


shī
+

ಹೇನು

-

土拨鼠
tǔ bō shǔ
+

ಮಾರ್ಮಟ್

-

蚊子
wén zi
+

ಸೊಳ್ಳೆ

-


shǔ
+

ಇಲಿ

-

牡蛎
mǔlì
+

ಸಿಂಪಿ

-

蝎子
xiēzi
+

ಚೇಳು

-

海马
hǎimǎ
+

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

贝类
bèi lèi
+

ಚಿಪ್ಪು

-


xiā
+

ಸೀಗಡಿ

-

蜘蛛
zhīzhū
+

ಜೇಡ

-

蜘蛛网
zhīzhū wǎng
+

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

海星
hǎixīng
+

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

黄蜂
huángfēng
+

ಕಣಜ

-
蚂蚁
mǎyǐ
ಇರುವೆ

-
甲虫
jiǎchóng
ಜೀರುಂಡೆ

-

niǎo
ಪಕ್ಷಿ

-
鸟笼
niǎo lóng
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
禽舍
qín shě
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
大黄蜂
dà huángfēng
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
蝴蝶
húdié
ಚಿಟ್ಟೆ

-
毛毛虫
máomao chóng
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
蜈蚣
wúgōng
ಜರಿ

-

xiè
ಏಡಿ

-
苍蝇
cāngyíng
ನೊಣ

-
青蛙
qīngwā
ಕಪ್ಪೆ

-
金鱼
jīnyú
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
蚱蜢
zhàměng
ಮಿಡಿತೆ

-
豚鼠
túnshǔ
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
仓鼠
cāngshǔ
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
刺猬
cìwèi
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
蜂鸟
fēngniǎo
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
鬣蜥
liè xī
ಉಡ

-
昆虫
kūnchóng
ಕೀಟ

-
水母
shuǐmǔ
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
小猫
xiǎo māo
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
瓢虫
piáo chóng
ಲೇಡಿಬಗ್

-
蜥蜴
xīyì
ಹಲ್ಲಿ

-

shī
ಹೇನು

-
土拨鼠
tǔ bō shǔ
ಮಾರ್ಮಟ್

-
蚊子
wén zi
ಸೊಳ್ಳೆ

-

shǔ
ಇಲಿ

-
牡蛎
mǔlì
ಸಿಂಪಿ

-
蝎子
xiēzi
ಚೇಳು

-
海马
hǎimǎ
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
贝类
bèi lèi
ಚಿಪ್ಪು

-

xiā
ಸೀಗಡಿ

-
蜘蛛
zhīzhū
ಜೇಡ

-
蜘蛛网
zhīzhū wǎng
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
海星
hǎixīng
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
黄蜂
huángfēng
ಕಣಜ