காலம்     
Tid

-

vækkeuret

ஒலிக்கடிகாரம்

-

oldtids historien

பண்டைய வரலாறு

-

antikviteten

பழங்காலத்துக்குரிய

-

aftale kalenderenen

சந்திப்புப் புத்தகம்

-

efteråret

இலையுதிர் / வீழ்ச்சி

-

pausen

இடைவெளி

-

kalenderen

காலண்டர்

-

århundredet

நூற்றாண்டு

-

uret

கடிகாரம்

-

kaffe pausen

காபி இடைவேளை

-

datoen

தேதி

-

digitaluret

எண்ணியல் கடிகாரம்

-

solformørkelsen

கிரகணம்

-

enden

இறுதி

-

fremtiden

எதிர்காலம்

-

historien

வரலாறு

-

timeglasset

நாழிகை அளக்கும் கருவி

-

middelalderen

இடைக்காலம்

-

måneden

மாதம்

-

morgenen

காலை

-

fortiden

கடந்த காலம்

-

lommeuret

பாக்கெட் கடிகாரம்

-

punktligheden

காலந்தவறாமை

-

travlheden

அவசரத்தில்

-

årstiderne

பருவங்கள்

-

foråret

வசந்த காலம்

-

soluret

சூரிய கடிகாரம்

-

solopgangen

சூரியோதயம்

-

solnedgangen

சூரியஸ்தமம்

-

tiden

நேரம்

-

klokken

காலம்

-

ventetiden

காத்திருக்கும் நேரம்

-

weekenden

வார இறுதி

-

året

ஆண்டு

-
vækkeuret
ஒலிக்கடிகாரம்

-
oldtids historien
பண்டைய வரலாறு

-
antikviteten
பழங்காலத்துக்குரிய

-
aftale kalenderenen
சந்திப்புப் புத்தகம்

-
efteråret
இலையுதிர் / வீழ்ச்சி

-
pausen
இடைவெளி

-
kalenderen
காலண்டர்

-
århundredet
நூற்றாண்டு

-
uret
கடிகாரம்

-
kaffe pausen
காபி இடைவேளை

-
datoen
தேதி

-
digitaluret
எண்ணியல் கடிகாரம்

-
solformørkelsen
கிரகணம்

-
enden
இறுதி

-
fremtiden
எதிர்காலம்

-
historien
வரலாறு

-
timeglasset
நாழிகை அளக்கும் கருவி

-
middelalderen
இடைக்காலம்

-
måneden
மாதம்

-
morgenen
காலை

-
fortiden
கடந்த காலம்

-
lommeuret
பாக்கெட் கடிகாரம்

-
punktligheden
காலந்தவறாமை

-
travlheden
அவசரத்தில்

-
årstiderne
பருவங்கள்

-
foråret
வசந்த காலம்

-
soluret
சூரிய கடிகாரம்

-
solopgangen
சூரியோதயம்

-
solnedgangen
சூரியஸ்தமம்

-
tiden
நேரம்

-
klokken
காலம்

-
ventetiden
காத்திருக்கும் நேரம்

-
weekenden
வார இறுதி

-
året
ஆண்டு