© wong yu liang - Fotolia | Dried date palm fruits or kurma, ramadan food

50 மொழிகளுடன் சொற்களஞ்சியத்தைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
உங்கள் தாய்மொழி மூலம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்எனது சொற்களஞ்சியத்தை மேம்படுத்த மொழி கற்றல் விளையாட்டுகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

மொழி கற்றல் விளையாட்டுகள் ஒரு மேலும் ஆர்வத்துடன் மற்றும் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க முயற்சி செய்க. மேலும் பயனுள்ள சொற்களை கண்டுபிடித்து, அவற்றை உங்கள் அரசியல் மொழியில் புரிந்துகொள்ள முயற்சி செய்க. விளையாட்டுகளில் பங்கேற்றுவதன் மூலம், மேலும் மேலும் சொற்களை பயன்படுத்த முயற்சி செய்க. சவால்களை எதிர்கொள்ளும்போது, மேலும் மேலும் புதிய சொற்களை அறிய முயற்சி செய்க. விளையாட்டுகளில் பயன்படுத்தும் சொற்களை நினைவில் வைக்க முயற்சி செய்க. சொற்களை நினைவில் வைக்கும்போது, அவை சொல்லப்படும் வழியை நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள். விளையாட்டுகளில் பங்கேற்றும்போது, நீங்கள் புதிய சொற்களை பயன்படுத்த முயற்சி செய்யுங்கள். புதிய சொற்களை அறிவதில், இருப்பது மிகுந்த முக்கியத்துவம். இது உங்கள் மொழியின் அறிவை மேம்படுத்தும்.