మొక్కలు     
Plants

-

bamboo +

వెదురు

-

blossom +

పూయు

-

bouquet of flowers +

పువ్వుల గుత్తి

-

branch +

శాఖ

-

bud +

మొగ్గ

-

cactus +

బ్రహ్మ జెముడు

-

clover +

విలాసవంతమైన

-

cone +

శంఖు ఆకారం

-

cornflower +

కార్న్ ఫ్లవర్

-

crocus +

కుంకుమ పువ్వు

-

daffodil +

ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-

daisy +

తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-

dandelion +

డాండెలైన్

-

flower +

పువ్వు

-

foliage +

దళములు

-

grain +

ధాన్యము

-

grass +

గడ్డి

-

growth +

పెరుగుదల

-

hyacinth +

సువాసన గల పూలచెట్టు

-

lawn +

పచ్చిక బయలు

-

lily +

లిల్లీ పుష్పము

-

linseed +

అవిశ విత్తులు

-

mushroom +

పుట్టగొడుగు

-

olive tree +

ఆలివ్ చెట్టు

-

palm tree +

పామ్ చెట్టు

-

pansy +

పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-

peach tree +

శప్తాలు పండు చెట్టు

-

plant +

మొక్క

-

poppy +

గసగసాలు

-

root +

వేరు

-

rose +

గులాబీ

-

seed +

విత్తనం

-

snowdrop +

మంచుబిందువు

-

sunflower +

పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-

thorn +

ముల్లు

-

trunk +

మొండెము

-

tulip +

వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-

water lily +

నీటి కలువ

-

wheat +

గోధుమలు

-
bamboo
వెదురు

-
blossom
పూయు

-
bouquet of flowers
పువ్వుల గుత్తి

-
branch
శాఖ

-
bud
మొగ్గ

-
cactus
బ్రహ్మ జెముడు

-
clover
విలాసవంతమైన

-
cone
శంఖు ఆకారం

-
cornflower
కార్న్ ఫ్లవర్

-
crocus
కుంకుమ పువ్వు

-
daffodil
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-
daisy
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-
dandelion
డాండెలైన్

-
flower
పువ్వు

-
foliage
దళములు

-
grain
ధాన్యము

-
grass
గడ్డి

-
growth
పెరుగుదల

-
hyacinth
సువాసన గల పూలచెట్టు

-
lawn
పచ్చిక బయలు

-
lily
లిల్లీ పుష్పము

-
linseed
అవిశ విత్తులు

-
mushroom
పుట్టగొడుగు

-
olive tree
ఆలివ్ చెట్టు

-
palm tree
పామ్ చెట్టు

-
pansy
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-
peach tree
శప్తాలు పండు చెట్టు

-
plant
మొక్క

-
poppy
గసగసాలు

-
root
వేరు

-
rose
గులాబీ

-
seed
విత్తనం

-
snowdrop
మంచుబిందువు

-
sunflower
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-
thorn
ముల్లు

-
trunk
మొండెము

-
tulip
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-
water lily
నీటి కలువ

-
wheat
గోధుమలు