సారాంశ నిబంధనలు     
Abstract terms

-

administration

పరిపాలన

-

advertising

ప్రకటనలు

-

arrow

బాణము

-

ban

నిషేధము

-

career

కెరీర్

-

center

కేంద్రము

-

choice

ఎంపిక

-

collaboration

సహకారము

-

color

రంగు

-

contact

పరిచయము

-

danger

అపాయము

-

declaration of love

ప్రేమ ప్రకటన

-

decline

తిరోగమనము

-

definition

నిర్వచనము

-

difference

వ్యత్యాసము

-

difficulty

కష్టము

-

direction

దిశ

-

discovery

ఆవిష్కరణ

-

disorder

రుగ్మత

-

distance

దూరము

-

distance

దూరము

-

diversity

వైవిధ్యము

-

effort

కృషి

-

exploration

తరచి చూచుట

-

fall

పతనము

-

force

శక్తి

-

fragrance

పరిమళము

-

freedom

స్వాతంత్ర్యము

-

ghost

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

half

సగము

-

height

ఎత్తు

-

help

సహాయము

-

hiding place

దాగుకొను చోటు

-

homeland

స్వదేశము

-

hygiene

పారిశుధ్యము

-

idea

ఆలోచన

-

illusion

భ్రమ

-

imagination

ఊహాగానము

-

intelligence

గూఢచార

-

invitation

ఆహ్వానము

-

justice

న్యాయము

-

light

కాంతి

-

look

చూపు

-

loss

నష్టము

-

magnification

పెద్దదిగా చేయుట

-

mistake

పొరపాటు

-

murder

హత్య

-

nation

జాతి, దేశము

-

novelty

నూతనత్వము

-

option

ఐచ్ఛికము

-

patience

ఓపికపట్టడము

-

planning

ప్రణాళిక

-

problem

సమస్య

-

protection

రక్షణ

-

reflection

ప్రతిబింబించు

-

republic

గణతంత్రరాజ్యము

-

risk

ప్రమాదము

-

safety

భద్రత

-

secret

రహస్యము

-

sex

శృంగారము

-

shadow

నీడ

-

size

పరిమాణము

-

solidarity

ఐకమత్యము

-

success

విజయము

-

support

మద్దతు

-

tradition

సంప్రదాయము

-

weight

బరువు

-
administration
పరిపాలన

-
advertising
ప్రకటనలు

-
arrow
బాణము

-
ban
నిషేధము

-
career
కెరీర్

-
center
కేంద్రము

-
choice
ఎంపిక

-
collaboration
సహకారము

-
color
రంగు

-
contact
పరిచయము

-
danger
అపాయము

-
declaration of love
ప్రేమ ప్రకటన

-
decline
తిరోగమనము

-
definition
నిర్వచనము

-
difference
వ్యత్యాసము

-
difficulty
కష్టము

-
direction
దిశ

-
discovery
ఆవిష్కరణ

-
disorder
రుగ్మత

-
distance
దూరము

-
distance
దూరము

-
diversity
వైవిధ్యము

-
effort
కృషి

-
exploration
తరచి చూచుట

-
fall
పతనము

-
force
శక్తి

-
fragrance
పరిమళము

-
freedom
స్వాతంత్ర్యము

-
ghost
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
half
సగము

-
height
ఎత్తు

-
help
సహాయము

-
hiding place
దాగుకొను చోటు

-
homeland
స్వదేశము

-
hygiene
పారిశుధ్యము

-
idea
ఆలోచన

-
illusion
భ్రమ

-
imagination
ఊహాగానము

-
intelligence
గూఢచార

-
invitation
ఆహ్వానము

-
justice
న్యాయము

-
light
కాంతి

-
look
చూపు

-
loss
నష్టము

-
magnification
పెద్దదిగా చేయుట

-
mistake
పొరపాటు

-
murder
హత్య

-
nation
జాతి, దేశము

-
novelty
నూతనత్వము

-
option
ఐచ్ఛికము

-
patience
ఓపికపట్టడము

-
planning
ప్రణాళిక

-
problem
సమస్య

-
protection
రక్షణ

-
reflection
ప్రతిబింబించు

-
republic
గణతంత్రరాజ్యము

-
risk
ప్రమాదము

-
safety
భద్రత

-
secret
రహస్యము

-
sex
శృంగారము

-
shadow
నీడ

-
size
పరిమాణము

-
solidarity
ఐకమత్యము

-
success
విజయము

-
support
మద్దతు

-
tradition
సంప్రదాయము

-
weight
బరువు