సంగీతం     
Music

-

accordion +

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

balalaika +

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

band +

మేళము

-

banjo +

బాంజో

-

clarinet +

సన్నాయి వాయిద్యం

-

concert +

కచ్చేరి

-

drum +

డ్రమ్

-

drums +

డ్రమ్ములు

-

flute +

వేణువు

-

grand piano +

గ్రాండ్ పియానో

-

guitar +

గిటార్

-

hall +

సభా మందిరం

-

keyboard +

కీబోర్డ్

-

mouth organ +

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

music +

సంగీతం

-

music stand +

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

note +

సూచన

-

organ +

అవయవము

-

piano +

పియానో

-

saxophone +

శాక్సోఫోను

-

singer +

గాయకుడు

-

string +

తీగ

-

trumpet +

గాలి వాద్యము

-

trumpeter +

కొమ్ము ఊదువాడు

-

violin +

వాయులీనము

-

violin case +

వాయులీనపు పెట్టె

-

xylophone +

జల తరంగిణి

-
accordion
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
balalaika
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
band
మేళము

-
banjo
బాంజో

-
clarinet
సన్నాయి వాయిద్యం

-
concert
కచ్చేరి

-
drum
డ్రమ్

-
drums
డ్రమ్ములు

-
flute
వేణువు

-
grand piano
గ్రాండ్ పియానో

-
guitar
గిటార్

-
hall
సభా మందిరం

-
keyboard
కీబోర్డ్

-
mouth organ
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
music
సంగీతం

-
music stand
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
note
సూచన

-
organ
అవయవము

-
piano
పియానో

-
saxophone
శాక్సోఫోను

-
singer
గాయకుడు

-
string
తీగ

-
trumpet
గాలి వాద్యము

-
trumpeter
కొమ్ము ఊదువాడు

-
violin
వాయులీనము

-
violin case
వాయులీనపు పెట్టె

-
xylophone
జల తరంగిణి