మొక్కలు     
Plantes

-

le bambou

వెదురు

-

la fleur

పూయు

-

le bouquet de fleurs

పువ్వుల గుత్తి

-

la branche

శాఖ

-

le bourgeon

మొగ్గ

-

le cactus

బ్రహ్మ జెముడు

-

le trèfle

విలాసవంతమైన

-

la pomme de pin

శంఖు ఆకారం

-

le bleuet

కార్న్ ఫ్లవర్

-

le crocus

కుంకుమ పువ్వు

-

la jonquille

ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-

la marguerite

తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-

le pissenlit

డాండెలైన్

-

la fleur

పువ్వు

-

le feuillage

దళములు

-

les céréales

ధాన్యము

-

l'herbe

గడ్డి

-

la croissance

పెరుగుదల

-

la jacinthe

సువాసన గల పూలచెట్టు

-

le gazon

పచ్చిక బయలు

-

le lys

లిల్లీ పుష్పము

-

la graine de lin

అవిశ విత్తులు

-

le champignon

పుట్టగొడుగు

-

l'olivier

ఆలివ్ చెట్టు

-

le palmier

పామ్ చెట్టు

-

la pensée

పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-

le pêcher

శప్తాలు పండు చెట్టు

-

la plante

మొక్క

-

le coquelicot

గసగసాలు

-

la racine

వేరు

-

la rose

గులాబీ

-

la graine

విత్తనం

-

le perce-neige

మంచుబిందువు

-

le tournesol

పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-

l'épine

ముల్లు

-

le tronc

మొండెము

-

la tulipe

వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-

le nénuphar

నీటి కలువ

-

le blé

గోధుమలు

-
le bambou
వెదురు

-
la fleur
పూయు

-
le bouquet de fleurs
పువ్వుల గుత్తి

-
la branche
శాఖ

-
le bourgeon
మొగ్గ

-
le cactus
బ్రహ్మ జెముడు

-
le trèfle
విలాసవంతమైన

-
la pomme de pin
శంఖు ఆకారం

-
le bleuet
కార్న్ ఫ్లవర్

-
le crocus
కుంకుమ పువ్వు

-
la jonquille
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-
la marguerite
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-
le pissenlit
డాండెలైన్

-
la fleur
పువ్వు

-
le feuillage
దళములు

-
les céréales
ధాన్యము

-
l'herbe
గడ్డి

-
la croissance
పెరుగుదల

-
la jacinthe
సువాసన గల పూలచెట్టు

-
le gazon
పచ్చిక బయలు

-
le lys
లిల్లీ పుష్పము

-
la graine de lin
అవిశ విత్తులు

-
le champignon
పుట్టగొడుగు

-
l'olivier
ఆలివ్ చెట్టు

-
le palmier
పామ్ చెట్టు

-
la pensée
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-
le pêcher
శప్తాలు పండు చెట్టు

-
la plante
మొక్క

-
le coquelicot
గసగసాలు

-
la racine
వేరు

-
la rose
గులాబీ

-
la graine
విత్తనం

-
le perce-neige
మంచుబిందువు

-
le tournesol
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-
l'épine
ముల్లు

-
le tronc
మొండెము

-
la tulipe
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-
le nénuphar
నీటి కలువ

-
le blé
గోధుమలు