సారాంశ నిబంధనలు     
Termes abstraits

-

l'administration

పరిపాలన

-

la publicité

ప్రకటనలు

-

la flèche

బాణము

-

l'interdiction

నిషేధము

-

la carrière

కెరీర్

-

le milieu

కేంద్రము

-

le choix

ఎంపిక

-

la collaboration

సహకారము

-

la couleur

రంగు

-

le contact

పరిచయము

-

le danger

అపాయము

-

la déclaration d'amour

ప్రేమ ప్రకటన

-

le déclin

తిరోగమనము

-

la définition

నిర్వచనము

-

la différence

వ్యత్యాసము

-

la difficulté

కష్టము

-

la découverte

ఆవిష్కరణ

-

le désordre

రుగ్మత

-

le lointain

దూరము

-

la distance

దూరము

-

la diversité

వైవిధ్యము

-

l'effort

కృషి

-

l'exploration

తరచి చూచుట

-

la chute

పతనము

-

la force

శక్తి

-

le parfum

పరిమళము

-

la liberté

స్వాతంత్ర్యము

-

le fantôme

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

la moitié

సగము

-

la hauteur

ఎత్తు

-

l'aide

సహాయము

-

la cachette

దాగుకొను చోటు

-

la patrie

స్వదేశము

-

l'hygiène

పారిశుధ్యము

-

l'idée

ఆలోచన

-

l'illusion

భ్రమ

-

l'imagination

ఊహాగానము

-

l'intelligence

గూఢచార

-

l'invitation

ఆహ్వానము

-

la justice

న్యాయము

-

la lumière

కాంతి

-

le regard

చూపు

-

la perte

నష్టము

-

l'agrandissement

పెద్దదిగా చేయుట

-

l'erreur

పొరపాటు

-

l'assassinat

హత్య

-

la nation

జాతి, దేశము

-

la nouveauté

నూతనత్వము

-

la possibilité

ఐచ్ఛికము

-

la patience

ఓపికపట్టడము

-

la planification

ప్రణాళిక

-

le problème

సమస్య

-

la protection

రక్షణ

-

le reflet

ప్రతిబింబించు

-

la république

గణతంత్రరాజ్యము

-

le risque

ప్రమాదము

-

la sécurité

భద్రత

-

le secret

రహస్యము

-

le sexe

శృంగారము

-

l'ombre

నీడ

-

la taille

పరిమాణము

-

la solidarité

ఐకమత్యము

-

le succès

విజయము

-

le support

మద్దతు

-

la tradition

సంప్రదాయము

-

le poids

బరువు

-
l'administration
పరిపాలన

-
la publicité
ప్రకటనలు

-
la flèche
బాణము

-
l'interdiction
నిషేధము

-
la carrière
కెరీర్

-
le milieu
కేంద్రము

-
le choix
ఎంపిక

-
la collaboration
సహకారము

-
la couleur
రంగు

-
le contact
పరిచయము

-
le danger
అపాయము

-
la déclaration d'amour
ప్రేమ ప్రకటన

-
le déclin
తిరోగమనము

-
la définition
నిర్వచనము

-
la différence
వ్యత్యాసము

-
la difficulté
కష్టము

-
la direction
దిశ

-
la découverte
ఆవిష్కరణ

-
le désordre
రుగ్మత

-
le lointain
దూరము

-
la distance
దూరము

-
la diversité
వైవిధ్యము

-
l'effort
కృషి

-
l'exploration
తరచి చూచుట

-
la chute
పతనము

-
la force
శక్తి

-
le parfum
పరిమళము

-
la liberté
స్వాతంత్ర్యము

-
le fantôme
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
la moitié
సగము

-
la hauteur
ఎత్తు

-
l'aide
సహాయము

-
la cachette
దాగుకొను చోటు

-
la patrie
స్వదేశము

-
l'hygiène
పారిశుధ్యము

-
l'idée
ఆలోచన

-
l'illusion
భ్రమ

-
l'imagination
ఊహాగానము

-
l'intelligence
గూఢచార

-
l'invitation
ఆహ్వానము

-
la justice
న్యాయము

-
la lumière
కాంతి

-
le regard
చూపు

-
la perte
నష్టము

-
l'agrandissement
పెద్దదిగా చేయుట

-
l'erreur
పొరపాటు

-
l'assassinat
హత్య

-
la nation
జాతి, దేశము

-
la nouveauté
నూతనత్వము

-
la possibilité
ఐచ్ఛికము

-
la patience
ఓపికపట్టడము

-
la planification
ప్రణాళిక

-
le problème
సమస్య

-
la protection
రక్షణ

-
le reflet
ప్రతిబింబించు

-
la république
గణతంత్రరాజ్యము

-
le risque
ప్రమాదము

-
la sécurité
భద్రత

-
le secret
రహస్యము

-
le sexe
శృంగారము

-
l'ombre
నీడ

-
la taille
పరిమాణము

-
la solidarité
ఐకమత్యము

-
le succès
విజయము

-
le support
మద్దతు

-
la tradition
సంప్రదాయము

-
le poids
బరువు