సామగ్రి     
Bahan

-

kuningan

ఇత్తడి

-

semen

సిమెంటు

-

keramik

పింగాణీ

-

taplak

వస్త్రము

-

kain

వస్త్రము

-

katun

ప్రత్తి

-

kristal

స్ఫటికము

-

kotoran

మురికి

-

lem

జిగురు

-

kulit

బాగు చేసిన తోలు

-

logam

లోహము

-

minyak

చమురు

-

bubuk

పొడి

-

garam

ఉప్పు

-

pasir

ఇసుక

-

sampah

చెత్త

-

perak

వెండి

-

batu

రాయి

-

jerami

తృణము

-

kayu

కొయ్య

-

wol

ఉన్ని

-
kuningan
ఇత్తడి

-
semen
సిమెంటు

-
keramik
పింగాణీ

-
taplak
వస్త్రము

-
kain
వస్త్రము

-
katun
ప్రత్తి

-
kristal
స్ఫటికము

-
kotoran
మురికి

-
lem
జిగురు

-
kulit
బాగు చేసిన తోలు

-
logam
లోహము

-
minyak
చమురు

-
bubuk
పొడి

-
garam
ఉప్పు

-
pasir
ఇసుక

-
sampah
చెత్త

-
perak
వెండి

-
batu
రాయి

-
jerami
తృణము

-
kayu
కొయ్య

-
wol
ఉన్ని