الألعاب

عدد الصور : 2 عدد الخيارات : 3 الوقت بالثواني : 6 اللغات المعروضة : إظهار اللغتين

0

0

حفظ الصور!
ما المفقود؟
qalam
yuqalim alsiyaji.
cắt tỉa
Anh ấy tỉa hàng rào của mình.
yafid
alkub mumtali wayufid.
tràn đầy
Ly đầy và tràn ra.
hasab khata
ahtasab altaalib khata‘a.
tính nhầm
Học sinh đã tính nhầm.