Games

Number of images : 2 Number of options : 3 Time in seconds : 6 Languages displayed : Show both languages

0

0

Memorize the images!
What is missing?
stop by
The doctors stop by the patient every day.
daw məbal ab
ətom ḥakāyīm mə‘alṭawī ab ṭ‘qa əti ḥumum daw yəblu.
wish
You may now make a wish.
təmənit
ḥəji təmənit kətəgəbr təkə‘l ək‘a.
get a turn
Please wait, you’ll get your turn soon!
mə‘tewrɪ rə‘xeb
bæ‘jəka t͡sə‘naħ: ab k‘ereba ‘ewan tə‘raxa kɪtə‘rɛkb ɪka!