ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ንፋስ
እቲ ገመድ ኣብ ዙርያ እቲ ድንድል ይጠውዮ ኣሎ።
wind
The rope is being wound around the post.
ምዝዋር መኪና ኣብ ዙርያ
እተን መካይን ብዓንኬል ይዘውራ።
drive around
The cars drive around in a circle.
ንፋስ ዝነቅጽ
ጸጉራ ብነፋሒት ትነቅጾ።
blow-dry
She blow-dries her hair.