بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

suits
suits
 
lumikelluke
lumikelluke
 
‫سرگشتگی
‫سرگشتگی
 
‫خواهر و برادر
‫خواهر و برادر
 
‫حوله
‫حوله
 
‫دود
‫دود
 
televiisor
televiisor
 
‫تلویزیون
‫تلویزیون
 
‫شمع ماشین
‫شمع ماشین
 
‫گل برف
‫گل برف
 
‫مادّه تمیز کننده
‫مادّه تمیز کننده
 
käterätt
käterätt
 
nõutus
nõutus
 
õed-vennad
õed-vennad
 
puhastusvahend
puhastusvahend
 
‫میز
‫میز
 
süüteküünal
süüteküünal
 
laud
laud
 
50l-card-blank
suits suits
50l-card-blank
lumikelluke lumikelluke
50l-card-blank
‫سرگشتگی ‫سرگشتگی
50l-card-blank
‫خواهر و برادر ‫خواهر و برادر
50l-card-blank
‫حوله ‫حوله
50l-card-blank
‫دود ‫دود
50l-card-blank
televiisor televiisor
50l-card-blank
‫تلویزیون ‫تلویزیون
50l-card-blank
‫شمع ماشین ‫شمع ماشین
50l-card-blank
‫گل برف ‫گل برف
50l-card-blank
‫مادّه تمیز کننده ‫مادّه تمیز کننده
50l-card-blank
käterätt käterätt
50l-card-blank
nõutus nõutus
50l-card-blank
õed-vennad õed-vennad
50l-card-blank
puhastusvahend puhastusvahend
50l-card-blank
‫میز ‫میز
50l-card-blank
süüteküünal süüteküünal
50l-card-blank
laud laud