بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
به سختی
او به سختی می‌تواند کیسه را حمل کند.
vaevu
Ta suudab vaevu kotti kanda.
به شکل استثنایی
آن‌ها به شکل استثنایی در خانه پدربزرگ و مادربزرگ می‌خوابند.
erandlikult
Nad magavad erandlikult vanavanemate juures.
به نحوی
به نحوی او چیزی از کلاه بیرون می‌آورد.
kuidagi
Kuidagi ta võlub midagi mütsist välja.