بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

व्यवसाय
व्यवसाय
 
‫سیر خرد کن
‫سیر خرد کن
 
‫مهره
‫مهره
 
‫تاکسی
‫تاکسی
 
जंजीर
जंजीर
 
‫گیاه
‫گیاه
 
नट
नट
 
‫حرفه
‫حرفه
 
‫قایق موتوری
‫قایق موتوری
 
पौधा
पौधा
 
‫زنجیر
‫زنجیر
 
लहसुन कुचलने वाला
लहसुन कुचलने वाला
 
टैक्सी
टैक्सी
 
‫داروخانه
‫داروخانه
 
फार्मेसी
फार्मेसी
 
‫مسابقه اسب سواری
‫مسابقه اسب سواری
 
घुड़ दौड़
घुड़ दौड़
 
मोटरबोट
मोटरबोट
 
50l-card-blank
व्यवसाय व्यवसाय
50l-card-blank
‫سیر خرد کن ‫سیر خرد کن
50l-card-blank
‫مهره ‫مهره
50l-card-blank
‫تاکسی ‫تاکسی
50l-card-blank
जंजीर जंजीर
50l-card-blank
‫گیاه ‫گیاه
50l-card-blank
नट नट
50l-card-blank
‫حرفه ‫حرفه
50l-card-blank
‫قایق موتوری ‫قایق موتوری
50l-card-blank
पौधा पौधा
50l-card-blank
‫زنجیر ‫زنجیر
50l-card-blank
लहसुन कुचलने वाला लहसुन कुचलने वाला
50l-card-blank
टैक्सी टैक्सी
50l-card-blank
‫داروخانه ‫داروخانه
50l-card-blank
फार्मेसी फार्मेसी
50l-card-blank
‫مسابقه اسب سواری ‫مسابقه اسب سواری
50l-card-blank
घुड़ दौड़ घुड़ दौड़
50l-card-blank
मोटरबोट मोटरबोट