بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫نور
‫نور
 
‫شمع دان
‫شمع دان
 
डॉलफिन
डॉलफिन
 
‫گوشت
‫گوشت
 
नैपकिन
नैपकिन
 
जंगल
जंगल
 
‫صندل
‫صندل
 
‫شاخه
‫شاخه
 
‫دلفین
‫دلفین
 
चप्पल
चप्पल
 
थकान
थकान
 
शाखा
शाखा
 
मांस
मांस
 
‫دستمال سفره
‫دستمال سفره
 
प्रकाश
प्रकाश
 
‫خستگی
‫خستگی
 
‫جنگل
‫جنگل
 
मोमबत्तीदान
मोमबत्तीदान
 
50l-card-blank
‫نور ‫نور
50l-card-blank
‫شمع دان ‫شمع دان
50l-card-blank
डॉलफिन डॉलफिन
50l-card-blank
‫گوشت ‫گوشت
50l-card-blank
नैपकिन नैपकिन
50l-card-blank
जंगल जंगल
50l-card-blank
‫صندل ‫صندل
50l-card-blank
‫شاخه ‫شاخه
50l-card-blank
‫دلفین ‫دلفین
50l-card-blank
चप्पल चप्पल
50l-card-blank
थकान थकान
50l-card-blank
शाखा शाखा
50l-card-blank
मांस मांस
50l-card-blank
‫دستمال سفره ‫دستمال سفره
50l-card-blank
प्रकाश प्रकाश
50l-card-blank
‫خستگی ‫خستگی
50l-card-blank
‫جنگل ‫جنگل
50l-card-blank
मोमबत्तीदान मोमबत्तीदान