بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

parking lot
parking lot
 
pitcher
pitcher
 
ձու
ձու
 
egg
egg
 
Easter egg
Easter egg
 
կուժ
կուժ
 
կայանատեղ
կայանատեղ
 
մանյակ, պարանոցի շղթա
մանյակ, պարանոցի շղթա
 
CD սդ
CD սդ
 
քամի
քամի
 
wind
wind
 
զատիկի ձու
զատիկի ձու
 
cd
cd
 
զանգ
զանգ
 
դեպի ձախ կորություն, թեքություն
դեպի ձախ կորություն, թեքություն
 
necklace
necklace
 
left turn
left turn
 
bell
bell
 
50l-card-blank
parking lot parking lot
50l-card-blank
pitcher pitcher
50l-card-blank
ձու ձու
50l-card-blank
egg egg
50l-card-blank
Easter egg Easter egg
50l-card-blank
կուժ կուժ
50l-card-blank
կայանատեղ կայանատեղ
50l-card-blank
մանյակ, պարանոցի շղթա մանյակ, պարանոցի շղթա
50l-card-blank
CD սդ CD սդ
50l-card-blank
քամի քամի
50l-card-blank
wind wind
50l-card-blank
զատիկի ձու զատիկի ձու
50l-card-blank
cd cd
50l-card-blank
զանգ զանգ
50l-card-blank
դեպի ձախ կորություն, թեքություն դեպի ձախ կորություն, թեքություն
50l-card-blank
necklace necklace
50l-card-blank
left turn left turn
50l-card-blank
bell bell