بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫کلاه حصیری
‫کلاه حصیری
 
соломенная шляпа
соломенная шляпа
 
сокровище
сокровище
 
кукуруза
кукуруза
 
гелиотехника
гелиотехника
 
‫ذرّت
‫ذرّت
 
‫دود
‫دود
 
марш
марш
 
дым
дым
 
‫سرامیک
‫سرامیک
 
‫قدم رو
‫قدم رو
 
‫فضانورد
‫فضانورد
 
‫گنج
‫گنج
 
керамика
керамика
 
‫حرفه
‫حرفه
 
космонавт / астронавт
космонавт / астронавт
 
‫فناوری خورشیدی
‫فناوری خورشیدی
 
карьера
карьера
 
50l-card-blank
‫کلاه حصیری ‫کلاه حصیری
50l-card-blank
соломенная шляпа соломенная шляпа
50l-card-blank
сокровище сокровище
50l-card-blank
кукуруза кукуруза
50l-card-blank
гелиотехника гелиотехника
50l-card-blank
‫ذرّت ‫ذرّت
50l-card-blank
‫دود ‫دود
50l-card-blank
марш марш
50l-card-blank
дым дым
50l-card-blank
‫سرامیک ‫سرامیک
50l-card-blank
‫قدم رو ‫قدم رو
50l-card-blank
‫فضانورد ‫فضانورد
50l-card-blank
‫گنج ‫گنج
50l-card-blank
керамика керамика
50l-card-blank
‫حرفه ‫حرفه
50l-card-blank
космонавт / астронавт космонавт / астронавт
50l-card-blank
‫فناوری خورشیدی ‫فناوری خورشیدی
50l-card-blank
карьера карьера