بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

காது
காது
 
‫فندق
‫فندق
 
‫کالباس سالامی
‫کالباس سالامی
 
‫رزوه
‫رزوه
 
‫آینه عقب
‫آینه عقب
 
‫ورزش های رزمی
‫ورزش های رزمی
 
காட்டுப் பன்றி
காட்டுப் பன்றி
 
சலாமி
சலாமி
 
‫گوش
‫گوش
 
வெண்ணெய்ப் பழம்
வெண்ணெய்ப் பழம்
 
தற்காப்புக் கலை
தற்காப்புக் கலை
 
‫آوکادو
‫آوکادو
 
ஹாசல்நட்
ஹாசல்நட்
 
‫گراز
‫گراز
 
காலர்
காலர்
 
பின்பக்க தோற்றக் கண்ணாடி
பின்பக்க தோற்றக் கண்ணாடி
 
‫یقه
‫یقه
 
திருகின் புரி
திருகின் புரி
 
50l-card-blank
காது காது
50l-card-blank
‫فندق ‫فندق
50l-card-blank
‫کالباس سالامی ‫کالباس سالامی
50l-card-blank
‫رزوه ‫رزوه
50l-card-blank
‫آینه عقب ‫آینه عقب
50l-card-blank
‫ورزش های رزمی ‫ورزش های رزمی
50l-card-blank
காட்டுப் பன்றி காட்டுப் பன்றி
50l-card-blank
சலாமி சலாமி
50l-card-blank
‫گوش ‫گوش
50l-card-blank
வெண்ணெய்ப் பழம் வெண்ணெய்ப் பழம்
50l-card-blank
தற்காப்புக் கலை தற்காப்புக் கலை
50l-card-blank
‫آوکادو ‫آوکادو
50l-card-blank
ஹாசல்நட் ஹாசல்நட்
50l-card-blank
‫گراز ‫گراز
50l-card-blank
காலர் காலர்
50l-card-blank
பின்பக்க தோற்றக் கண்ணாடி பின்பக்க தோற்றக் கண்ணாடி
50l-card-blank
‫یقه ‫یقه
50l-card-blank
திருகின் புரி திருகின் புரி