بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

ሳንዱቕ
ሳንዱቕ
 
‫دوست دختر
‫دوست دختر
 
ማህደር መትህሓዚ ወረቀት:መብረድ:መስርዕ
ማህደር መትህሓዚ ወረቀት:መብረድ:መስርዕ
 
‫زمان
‫زمان
 
‫رادیو
‫رادیو
 
ዓርኪ ንጋል
ዓርኪ ንጋል
 
‫پرونده
‫پرونده
 
‫جعبه
‫جعبه
 
እዋን
እዋን
 
መድሃኒታዊ መርፍእ
መድሃኒታዊ መርፍእ
 
‫شادی
‫شادی
 
‫شپش
‫شپش
 
‫خیار
‫خیار
 
ቁማል
ቁማል
 
ዝኩኒ ዝመስል ዓይነት ተኽሊ
ዝኩኒ ዝመስል ዓይነት ተኽሊ
 
‫تزریق
‫تزریق
 
ሓጎስ/ባህታ
ሓጎስ/ባህታ
 
ራድዮ
ራድዮ
 
50l-card-blank
ሳንዱቕ ሳንዱቕ
50l-card-blank
‫دوست دختر ‫دوست دختر
50l-card-blank
ማህደር መትህሓዚ ወረቀት:መብረድ:መስርዕ ማህደር መትህሓዚ ወረቀት:መብረድ:መስርዕ
50l-card-blank
‫زمان ‫زمان
50l-card-blank
‫رادیو ‫رادیو
50l-card-blank
ዓርኪ ንጋል ዓርኪ ንጋል
50l-card-blank
‫پرونده ‫پرونده
50l-card-blank
‫جعبه ‫جعبه
50l-card-blank
እዋን እዋን
50l-card-blank
መድሃኒታዊ መርፍእ መድሃኒታዊ መርፍእ
50l-card-blank
‫شادی ‫شادی
50l-card-blank
‫شپش ‫شپش
50l-card-blank
‫خیار ‫خیار
50l-card-blank
ቁማል ቁማል
50l-card-blank
ዝኩኒ ዝመስል ዓይነት ተኽሊ ዝኩኒ ዝመስል ዓይነት ተኽሊ
50l-card-blank
‫تزریق ‫تزریق
50l-card-blank
ሓጎስ/ባህታ ሓጎስ/ባህታ
50l-card-blank
ራድዮ ራድዮ