بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
قابل تأسف
زن قابل تأسف
ዘይስምዑ
ዘይስምዑ ሴት
روغنی
کلید فیلیپس روغنی
ዘይት
ዘይት መፍትው
غریبه
ادویه‌های غریبه
ተፈሊጡ
ተፈሊጡ ቅመም