0

0

-
-చిరుతపులి
cirutapuli
-
-భూతము
bhūtamu
-
-
gom
-
-라마
lama
-
-치타
chita
-
-하마
hama
-
-괴물
goemul
-
-చిరుత
ciruta
-
-퓨마
pyuma
-
-숫사슴
sus-saseum
-
-మొసలి
mosali
-
-악어
ag-eo
-
-ఎలుగుబంటి
elugubaṇṭi
-
-ఒక విధమైన ఒంటె
oka vidhamaina oṇṭe
-
-버팔로
beopallo
-
-హిప్పో
hippō
-
-మగ జింక
maga jiṅka
-
-గేదె
gēde
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/24/2019
0
0:00 sec