© Jackmalipan | Dreamstime.com

50languages.com арқылы сөздік қорын үйреніңіз.
Ана тіліңізді пайдаланып үйреніңіз!Онлайн курстар немесе оқулықтар арқылы тіл дағдыларымды қалай жақсартуға болады?

Сөздерді жаттықу - бұл тіл үйренудің негізгі бөлігі. Бірнеше жаттықу әдісі бар, олардың бірнеше нәтижесі төменде көрсетілген. Суреттерді пайдалану. Сөздерді суреттерге жаттықту арқылы, оларды толық түсіну және есте сақтау үшін жеткілікті. Ойындарды қолдану. Сөздерді ойындар арқылы жаттықту - бұл оқу процесстерін қызықты және ойынды етеді. Шығармашылық пайдалану. Әрбір сөзді таңдамалы контекстте қолдану, оның мағынасын толық түсіну үшін керек. Сөздіктерді қолдану. Сөздерді көптеген рет жаттықту арқылы, сіз оларды жаттықа аласыз. Көптеген рет қайталау. Сөздерді көп рет жаттықу арқылы, сіз оларды жаттықа аласыз. Терминдерді жаттықу. Бір мағынадағы сөздерді жаттықу, олардың мағынасын толық түсіну үшін керек. Бөлекке түсіру. Жаттықу процесінде үлкен мөлшерлерде емес, балама бөліктерде жүгіру.