ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

জলের তোড়
জলের তোড়
 
প্রচেষ্টা
প্রচেষ্টা
 
ಪಿಯಾನೊ
ಪಿಯಾನೊ
 
বড়ো পিয়ানো
বড়ো পিয়ানো
 
ಪೃಷ್ಠ
ಪೃಷ್ಠ
 
ಜಲಧಾರೆ
ಜಲಧಾರೆ
 
ಕನ್ನಡಿ
ಕನ್ನಡಿ
 
কবজা
কবজা
 
ಪ್ರಯಾಸ
ಪ್ರಯಾಸ
 
ಒಗೆಯುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು
ಒಗೆಯುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು
 
ಲೈಟರ್
ಲೈಟರ್
 
পশ্চাৎ
পশ্চাৎ
 
অক্ষর
অক্ষর
 
আয়না
আয়না
 
লন্ড্রি
লন্ড্রি
 
ತಿರುಗಣಿ
ತಿರುಗಣಿ
 
লাইটার
লাইটার
 
ಉಚ್ಚಾರ
ಉಚ್ಚಾರ
 
50l-card-blank
জলের তোড় জলের তোড়
50l-card-blank
প্রচেষ্টা প্রচেষ্টা
50l-card-blank
ಪಿಯಾನೊ ಪಿಯಾನೊ
50l-card-blank
বড়ো পিয়ানো বড়ো পিয়ানো
50l-card-blank
ಪೃಷ್ಠ ಪೃಷ್ಠ
50l-card-blank
ಜಲಧಾರೆ ಜಲಧಾರೆ
50l-card-blank
ಕನ್ನಡಿ ಕನ್ನಡಿ
50l-card-blank
কবজা কবজা
50l-card-blank
ಪ್ರಯಾಸ ಪ್ರಯಾಸ
50l-card-blank
ಒಗೆಯುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಒಗೆಯುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು
50l-card-blank
ಲೈಟರ್ ಲೈಟರ್
50l-card-blank
পশ্চাৎ পশ্চাৎ
50l-card-blank
অক্ষর অক্ষর
50l-card-blank
আয়না আয়না
50l-card-blank
লন্ড্রি লন্ড্রি
50l-card-blank
ತಿರುಗಣಿ ತಿರುಗಣಿ
50l-card-blank
লাইটার লাইটার
50l-card-blank
ಉಚ್ಚಾರ ಉಚ್ಚಾರ