ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
ಹಿಟ್
ರೈಲು ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.
মারা
ট্রেনটি গাড়ি মারে।
ಬದಲಾವಣೆ
ಕಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಟೈರ್ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
পরিবর্তন করা
কার মেকানিক টায়ার পরিবর্তন করছে।
ತಪ್ಪಿ ಹೋಗು
ಇಂದು ಎಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ!
ভুল হতে
আজ সবকিছু ভুল হচ্ছে!