ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

egg
egg
 
Hinduism
Hinduism
 
ನಿರಾಶೆ
ನಿರಾಶೆ
 
ಮೊಟ್ಟೆ
ಮೊಟ್ಟೆ
 
scarf
scarf
 
disappointment
disappointment
 
ಜರಿ
ಜರಿ
 
ಕೊರಳಪಟ್ಟಿ
ಕೊರಳಪಟ್ಟಿ
 
ರೆಂಬೆ
ರೆಂಬೆ
 
branch
branch
 
ಚೆಂಡು
ಚೆಂಡು
 
penguin
penguin
 
ಪೆಂಗ್ವಿನ್
ಪೆಂಗ್ವಿನ್
 
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ
 
centipede
centipede
 
dough
dough
 
ball
ball
 
ಕಲಸಿದ ಹಿಟ್ಟು
ಕಲಸಿದ ಹಿಟ್ಟು
 
egg egg
Hinduism Hinduism
ನಿರಾಶೆ ನಿರಾಶೆ
ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊಟ್ಟೆ
scarf scarf
disappointment disappointment
ಜರಿ ಜರಿ
ಕೊರಳಪಟ್ಟಿ ಕೊರಳಪಟ್ಟಿ
ರೆಂಬೆ ರೆಂಬೆ
branch branch
ಚೆಂಡು ಚೆಂಡು
penguin penguin
ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ
centipede centipede
dough dough
ball ball
ಕಲಸಿದ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿದ ಹಿಟ್ಟು