ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
ಮಾಂಡಿಕೆಯ
ಮಾಂಡಿಕೆಯ ಮನೋಭಾವ
melancólico
un ambiente melancólico
ಹಿಂದಿನ
ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರ
anterior
la foto anterior
ಏಕಾಂತಿ
ಏಕಾಂತದ ವಿಧವ
solitario
el viudo solitario