ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

el salto
el salto
 
la báscula de baño
la báscula de baño
 
el horno microondas
el horno microondas
 
letter tray
letter tray
 
weighing scale
weighing scale
 
leaf
leaf
 
la hoja
la hoja
 
golfer
golfer
 
el golfista
el golfista
 
la bandeja de carta
la bandeja de carta
 
microwave
microwave
 
el regaliz
el regaliz
 
jump
jump
 
la coliflor
la coliflor
 
licorice
licorice
 
la camarera
la camarera
 
cauliflower
cauliflower
 
waitress
waitress
 
50l-card-blank
el salto el salto
50l-card-blank
la báscula de baño la báscula de baño
50l-card-blank
el horno microondas el horno microondas
50l-card-blank
letter tray letter tray
50l-card-blank
weighing scale weighing scale
50l-card-blank
leaf leaf
50l-card-blank
la hoja la hoja
50l-card-blank
golfer golfer
50l-card-blank
el golfista el golfista
50l-card-blank
la bandeja de carta la bandeja de carta
50l-card-blank
microwave microwave
50l-card-blank
el regaliz el regaliz
50l-card-blank
jump jump
50l-card-blank
la coliflor la coliflor
50l-card-blank
licorice licorice
50l-card-blank
la camarera la camarera
50l-card-blank
cauliflower cauliflower
50l-card-blank
waitress waitress