ಪರೀಕ್ಷೆ 1ದಿನಾಂಕ:
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಮಯ::
Score:


Thu Apr 18, 2024

0/10

ಒಂದು ಪದದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
1. ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು
yo y   See hint
2. ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು.
uno, dos,   See hint
3. ಮಗು ಕೋಕೋ ಮತ್ತು ಸೇಬಿನ ರಸವನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತದೆ.
niño / A la niña le gustan el cacao y el zumo de manzana.   See hint
4. ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಳೆಯಾಗಿವೆ.
La vajilla sucia.   See hint
5. ನಾನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು.
gustaría ir al aeropuerto.   See hint
6. ನಿನಗೆ ಹಂದಿಮಾಂಸ ಇಷ್ಟವೆ?
¿Te gusta la carne de ,   See hint
7. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಲ್ಲಿದೆ?
¿Dónde está la parada del ,   See hint
8. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?
, está el castillo?   See hint
9. ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಲೇಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು.
Lleva crema contigo .   See hint
10. ನನಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ತಿರುಗುಳಿ ಬೇಕು.
necesito un taladro y un destornillador.   See hint