ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

i cavolini di Bruxelles
i cavolini di Bruxelles
 
la lingua
la lingua
 
ಕಣ್ಗಾವಲು
ಕಣ್ಗಾವಲು
 
il cinghiale
il cinghiale
 
la spiaggia
la spiaggia
 
ಕಾಲನಿಷ್ಠೆ
ಕಾಲನಿಷ್ಠೆ
 
ಸಮುದ್ರ ತೀರ
ಸಮುದ್ರ ತೀರ
 
ಕೆಂಪು ಕೋಸು
ಕೆಂಪು ಕೋಸು
 
la puntualità
la puntualità
 
ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
 
la sorveglianza
la sorveglianza
 
ನಾಲಗೆ
ನಾಲಗೆ
 
il computer desktop
il computer desktop
 
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು
 
la proposta di matrimonio
la proposta di matrimonio
 
il girasole
il girasole
 
ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
 
ಕಾಡುಹಂದಿ
ಕಾಡುಹಂದಿ
 
50l-card-blank
i cavolini di Bruxelles i cavolini di Bruxelles
50l-card-blank
la lingua la lingua
50l-card-blank
ಕಣ್ಗಾವಲು ಕಣ್ಗಾವಲು
50l-card-blank
il cinghiale il cinghiale
50l-card-blank
la spiaggia la spiaggia
50l-card-blank
ಕಾಲನಿಷ್ಠೆ ಕಾಲನಿಷ್ಠೆ
50l-card-blank
ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಸಮುದ್ರ ತೀರ
50l-card-blank
ಕೆಂಪು ಕೋಸು ಕೆಂಪು ಕೋಸು
50l-card-blank
la puntualità la puntualità
50l-card-blank
ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
50l-card-blank
la sorveglianza la sorveglianza
50l-card-blank
ನಾಲಗೆ ನಾಲಗೆ
50l-card-blank
il computer desktop il computer desktop
50l-card-blank
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು
50l-card-blank
la proposta di matrimonio la proposta di matrimonio
50l-card-blank
il girasole il girasole
50l-card-blank
ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
50l-card-blank
ಕಾಡುಹಂದಿ ಕಾಡುಹಂದಿ