ಪರೀಕ್ಷೆ 1ದಿನಾಂಕ:
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಮಯ::
Score:


Thu Jul 18, 2024

0/10

ಒಂದು ಪದದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
1. ೧ [ಒಂದು
2. ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು
io te   See hint
3. ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು.
uno, , tre   See hint
4. ಮಗು ಕೋಕೋ ಮತ್ತು ಸೇಬಿನ ರಸವನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತದೆ.
Al bambino la cioccolata e il succo di mela.   See hint
5. ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಳೆಯಾಗಿವೆ.
Le stoviglie sporche.   See hint
6. ನಾನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು.
Vorrei andare ,   See hint
7. ನಿನಗೆ ಹಂದಿಮಾಂಸ ಇಷ್ಟವೆ?
Ti piace carne di maiale?   See hint
8. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಲ್ಲಿದೆ?
la fermata dell’autobus?   See hint
9. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?
Dov’è castello?   See hint
10. ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಲೇಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು.
Portati la solare.   See hint