ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

ವಿಷಾನಿಲ ಮುಖರಕ್ಷೆ
ವಿಷಾನಿಲ ಮುಖರಕ್ಷೆ
 
ሓኪም
ሓኪም
 
ನೀರುಣಿಸುವ ಡಬ್ಬ
ನೀರುಣಿಸುವ ಡಬ್ಬ
 
ವೈದ್ಯ
ವೈದ್ಯ
 
ಪುಸ್ತಕ ಅಲಮಾರು
ಪುಸ್ತಕ ಅಲಮಾರು
 
ማፍያቶረ:መስተዪ ኣትክልቲ ሳንኬሎ
ማፍያቶረ:መስተዪ ኣትክልቲ ሳንኬሎ
 
ಕೂಗು
ಕೂಗು
 
መጋዓዝያ
መጋዓዝያ
 
ಸಂಗೀತ
ಸಂಗೀತ
 
ಸಾಗಣೆ
ಸಾಗಣೆ
 
ಅಂಜೂರ
ಅಂಜೂರ
 
መፋሕፍሒ:መፍሓቂ
መፋሕፍሒ:መፍሓቂ
 
በለስ ጥልያን
በለስ ጥልያን
 
ኣውያት:ጭደራ
ኣውያት:ጭደራ
 
ತುರಿಯುವ ಮಣೆ
ತುರಿಯುವ ಮಣೆ
 
ከብሒ መጻሕፍቲ
ከብሒ መጻሕፍቲ
 
ማስኬራ ጸረ ጋዝ
ማስኬራ ጸረ ጋዝ
 
ሙዚቃ
ሙዚቃ
 
50l-card-blank
ವಿಷಾನಿಲ ಮುಖರಕ್ಷೆ ವಿಷಾನಿಲ ಮುಖರಕ್ಷೆ
50l-card-blank
ሓኪም ሓኪም
50l-card-blank
ನೀರುಣಿಸುವ ಡಬ್ಬ ನೀರುಣಿಸುವ ಡಬ್ಬ
50l-card-blank
ವೈದ್ಯ ವೈದ್ಯ
50l-card-blank
ಪುಸ್ತಕ ಅಲಮಾರು ಪುಸ್ತಕ ಅಲಮಾರು
50l-card-blank
ማፍያቶረ:መስተዪ ኣትክልቲ ሳንኬሎ ማፍያቶረ:መስተዪ ኣትክልቲ ሳንኬሎ
50l-card-blank
ಕೂಗು ಕೂಗು
50l-card-blank
መጋዓዝያ መጋዓዝያ
50l-card-blank
ಸಂಗೀತ ಸಂಗೀತ
50l-card-blank
ಸಾಗಣೆ ಸಾಗಣೆ
50l-card-blank
ಅಂಜೂರ ಅಂಜೂರ
50l-card-blank
መፋሕፍሒ:መፍሓቂ መፋሕፍሒ:መፍሓቂ
50l-card-blank
በለስ ጥልያን በለስ ጥልያን
50l-card-blank
ኣውያት:ጭደራ ኣውያት:ጭደራ
50l-card-blank
ತುರಿಯುವ ಮಣೆ ತುರಿಯುವ ಮಣೆ
50l-card-blank
ከብሒ መጻሕፍቲ ከብሒ መጻሕፍቲ
50l-card-blank
ማስኬራ ጸረ ጋዝ ማስኬራ ጸረ ጋዝ
50l-card-blank
ሙዚቃ ሙዚቃ