ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
ಹೊರಸೂಸು
ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ.
emit
እተን መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ጋዝ ይፍንዋ።
ದೂರವಿಡಿ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು.
ርሓቕ
ህጻናት ካብ ሓደጋታት ክረሓቑ ይግባእ።
ಮಿಂಚು
ರತ್ನವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯಿತು.
ብልጭታ
እቲ ዕንቊ ብድሙቕ ይንጸባረቕ ነበረ።