계략

이미지 수 : 2 옵션 수 : 3 시간(초) : 6 표시되는 언어 : 두 언어 모두 표시

0

0

이미지를 기억해 보세요!
없어진 물건 있어요?
돌보다
우리의 관리인은 눈 제거를 담당한다.
խնամել
Մեր դռնապանը հոգ է տանում ձնամաքրման մասին։
깨우다
알람시계는 그녀를 오전 10시에 깨운다.
արթնանալ
Զարթուցիչը նրան արթնացնում է առավոտյան ժամը 10-ին:
샤워하다
그녀는 매일 아침 샤워한다.
ցնցուղ
Նա ամեն առավոտ ցնցուղ է ընդունում: