테스트 1날짜:
테스트에 소요된 시간::
Score:


Mon May 27, 2024

0/10

단어를 클릭
1. 저와 당신
ես դու   See hint
2. 하나, 둘, 셋
, երկու, երեք   See hint
3. 아이가 코코아와 사과주스를 좋아해요.
Երեխան կակաո և խնձորի հյութ սիրում:   See hint
4. 그릇들이 더러워요.
կեղտոտ է:   See hint
5. 공항에 가고 싶어요.
Ես եմ գնալ օդանավակայան:   See hint
6. 돼지고기를 좋아해요?
միս կուզեի՞ր:   See hint
7. 버스 정류장이 어디예요?
Որտե՞ղ կանգառը:   See hint
8. 성이 어디예요?
է ամրոցը:   See hint
9. 선탠 로션을 가져 가세요.
Արևայրուքի քսուք հետդ:   See hint
10. 저는 드릴과 드라이버가 필요해요.
Ինձ է և պտուտակահան:   See hint